Evanghelia după Luca – Capitolul 24 (final)

Evanghelia după Luca – Capitolul 24 (final)

Această secțiune din Evanghelia după Luca descrie evenimentele care au urmat după învierea lui Iisus, un moment central în credința creștină.

În prima zi după sâmbătă, femeile, inclusiv Maria Magdalena și Ioana, merg la mormântul lui Iisus cu miresme, dar descoperă că piatra a fost răsturnată și mormântul este gol. În timp ce sunt nedumerite, două ființe în veșminte strălucitoare (îngeri) le apar și le întreabă de ce caută pe Cel viu între cei morți, reamintindu-le cuvintele lui Iisus despre învierea sa.

Femeile se întorc și le spun apostolilor și celorlalți despre cele întâmplate, dar aceștia sunt sceptici. Petru aleargă la mormânt și, găsindu-l gol, se minunează de cele întâmplate.

Doi dintre discipoli, în timp ce merg spre satul Emaus, discută despre evenimentele recente. Iisus li se alătură, dar ei nu-L recunosc inițial. În timpul cinei, când Iisus binecuvântează și frânge pâinea, ochii lor sunt deschiși și îl recunosc. Iisus dispare apoi.

Discipolii se întorc la Ierusalim și împărtășesc experiența lor, confirmând că Iisus a înviat și că s-a arătat lui Simon. Iisus apare în mijlocul apostolilor și altor discipoli, oferindu-le pace și arătându-le rănile sale pentru a dovedi că este cu adevărat El.

Iisus le explică Scripturile și necesitatea suferințelor Sale, a morții și a învierii pentru împlinirea profețiilor. El le poruncește să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor în numele Său tuturor neamurilor, începând de la Ierusalim. Iisus îi binecuvântează și apoi se înalță la cer în prezența lor.

Apostolii se întorc în Ierusalim cu bucurie mare, petrecând timp în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.

Aceste evenimente marchează sfârșitul misiunii pământești a lui Iisus și începutul misiunii apostolilor de a răspândi învățăturile lui Iisus și vestea bună a învierii Sale. Înălțarea lui Iisus și promisiunea Duhului Sfânt pregătesc terenul pentru formarea Bisericii creștine și răspândirea creștinismului.

Evanghelia după Luca – Capitolul 24 (final)

 1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră.
 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt.
 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus.
 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare.
 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi?
 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea,
 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze.
 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.
 9. Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.
 10. Iar ele erau: Maria Magdalena, şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea.
 11. Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut.
 12. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase.
 13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus.
 14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea.
 15. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei.
 16. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.
 17. Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare.
 18. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?
 19. El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.
 20. Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;
 21. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.
 22. Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt,
 23. Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu.
 24. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.
 25. Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii!
 26. Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?
 27. Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El.
 28. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe.
 29. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei.
 30. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor.
 31. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.
 32. Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?
 33. Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei,
 34. Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon.
 35. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
 36. Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.
 37. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.
 38. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?
 39. Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.
 40. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.
 41. Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare?
 42. Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere.
 43. Şi luând, a mâncat înaintea lor.
 44. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.
 45. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.
 46. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.
 47. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
 48. Voi sunteţi martorii acestora.
 49. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.
 50. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
 51. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.
 52. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
 53. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Citește și: Evanghelia după Luca – Capitolul 23

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *